Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-20 22:35:39

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

21 Tháng 8

Lạy Chúa Giêsu, xin ban bình an của Ngài cho chúng con và xin cho chúng con luôn sống xứng đáng là con cái của Chúa trong mọi sự.    Xin cho chúng con luôn dặt mọi sự trong tay Chúa, và xin Ngài đổi mới từng người chúng con, và ban cho chúng con luôn tin tưởng tuyệt đối vào bàn tay quan phòng của Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin cho chúng con luon trung thành cùng Chúa cho đến cùng.  Xin cho chúng con sẵn sàng ra đi làm chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa.  Xin dâng lên Chúa các bệnh nhân và trong thánh ý Ngài xin thương chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Xin dâng lên Chúa các linh hồn, đặc biệt linh hồn Inê mà Chúa mới gọi về, và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh mà Ngài đưa các linh hồn ấy được về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB