Announcement

Quý anh chị nào muốn gia nhập vào diễn đàn xin vui lòng liên lạc qua email cho kinhtinhyeu2@gmail.com

#1 2017-08-27 21:47:41

ConDangMe
Moderator
Registered: 2017-04-01
Posts: 169

1 Tháng 9

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn sống trong bình an của Chúa.  Xin sai chúng con ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa nhận ra được tình yêu của Chúa.  Xin tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa trao ban cho chúng con.  Xin ban nhiều ơn lành của Chúa cho chúng con hơn nữa để chúng con sẽ sống xứng đáng là con cái của Chúa hơn.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các anh chị của phòng Hồng Ân Thiên Chúa chúng con.  Xin ban cho chúng con luôn sống trong yêu thương như Chúa chỉ cho chúng con, và xin cho chúng con luôn chia sẻ tình thương của Chúa cho những ai kém may mắn hơn chúng con.  Xin thương gìn giữ các bệnh nhân và chữa lành các bệnh nhân trong thánh ý Ngài.  Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay.  Xin vì lòng từ bi hải hà của Chúa mà Ngài thương đưa các linh hồn ấy được lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin Chúa...  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB